ศาลจังหวัดอุดรธานี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์. 0 4222 1993 - 6 ต่อ 101 - 2ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ข้อ 45(1) และข้อ 46 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59 และมาตรา 62 ศาลจังหวัดอุดรธานี จึงขอประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561 โครงการ จัดซื้อเครื่องเรือนบ้านพักข้าราชการตุลาการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 รายการ โดยกำหนดระยะเวลารับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
อ่านข่าว : 84 | 28 กุมภาพันธ์ 2561 09:56

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 10
ผบ.2078/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
พ.1619/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 แขวง เวลา 9.00 น.
พ.1670/60
สืบพยานผู้คัดค้าน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1921/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.939/60
พร้อมเพื่อตรวจแผนที่พิพาท
เวลา 9.00 น.
อ.2160/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10 แขวง เวลา 9.00 น.
อ.2831/60
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.2979/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3958/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.4271/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.